wtorek, 03 Paź 2023
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego
System kontroli wewnętrznej
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony

 


 Zasady Ładu Korporacyjnego


 

Załącznik nr 1 do Uchwały 10/1/2018 r.

Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

z dnia 05.04.2018 r.

 

Załącznik nr 2 do uchwały 51/1/2014r.

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

z dnia 17.12.2014 r.

 

 

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

 

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśniowicach oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Leśniowicach i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

 

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśniowicach informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

 

 

               1)  § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

 

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

 

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

 

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.


 

 

 

 

ZARZĄD

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

 


Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2022 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2021 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2020 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2019 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2018 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2017 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2016 r.