wtorek, 03 Paź 2023
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego
System kontroli wewnętrznej
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony

 

Położenie Banku


Bank Spółdzielczy w Leśniowicach  położony jest na ziemi Lubelskiej w powiecie chełmskim na terenie gminy Leśniowice. Jest to rejon położony wśród pagórków Chełmskich, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu z licznymi lasami wąwozami z przewagą kompleksów rolniczych. Siedziba Banku w Leśniowicach znajduje się w centralnej części gminy . Przed Bankiem przebiega trasa w kierunku Chełma i Krasnegostawu .


Historia Banku


Bank Spółdzielczy w Leśniowicach rozpoczął działalność od 1 styczna 1952 r. pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Rakołupach z siedzibą w Leśniowicach .
Pierwszy Zarząd Gminnej Kasy Spółdzielczej w Rakołupach  z siedzibą w Leśniowicach stanowili :  Michał Czyż   - Przewodniczący , Jan Gierczak  i Bronisław Kapłan – zastępcy, Stanisław Król i Helena Szal – Członkowie.
Placówka na przestrzeni lat swej działalności przyjmowała  różne nazwy  i formy działania Na początku była to Gminna Kasa Spółdzielcza , następnie Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa , Kasa Spółdzielcza , by wreszcie w wyniku Uchwały Zebrania Przedstawicieli z dnia 18 maja 1970 r. – przyjąć obowiązującą do dnia dzisiejszego nazwę „ Bank Spółdzielczy w Leśniowicach”.
Pierwszą siedzibą Gminnej Kasy Spółdzielczej były dwa małe pomieszczenia wynajęte od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska ” w Leśniowicach.
W roku 1964 staraniem Zarządu Kasy Spółdzielczej został  oddany do użytku własny budynek Kasy  a w roku 1988 już jako Bank Spółdzielczy przeniesiono się do nowego, obszerniejszego budynku , który do dnia dzisiejszego stanowi siedzibę Banku.
W 1998 roku nastąpiło połączenie Banków Spółdzielczych w Dorohusku, Kraśniczynie i Żmudzi a w roku 2001 Banku Spółdzielczego w Woli Uhruskiej z Bankiem Spółdzielczym w Leśniowicach na bazie których funkcjonują oddziały BS w Leśniowicach.
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna.

 


Działalność

- prowadzenie i obsługa rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych ,
- przyjmowanie i obsługa wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, które posiadają gwarancję BFG,
- usługi rozliczeń internetowych dla jednostek gospodarczych, rolników, samorządów i osób prywatnych,
- udzielanie kredytów dla wszystkich grup społecznych w tym rolniczych z dopłatami do odsetek przez AR i MR ,
- wydawanie kart płatniczych międzynarodowych VISA oraz kart własnych ,
- prowadzi skupu i sprzedaż walut wymienialnych oraz wartości dewizowych,
- przyjmowanie wszystkich wpłat na rachunki w innych bankach,
- wypłaty z sieci bankomatów w swoich placówkach,
- praca w czasie rzeczywistym w systemie Elixir.Władze Banku

Skład Zarządu i Rady Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

 

ZARZĄD

1. Śliwińska-Prokop  Ewelina -   Prezes Zarządu  BS
2. Weberman Alicja -   I Wiceprezes Zarządu BS
3. Mróz Anna -   II Wiceprezes Zarządu BS (Dyrektor O/Kraśniczyn)

 

 

    

 

                   

 RADA NADZORCZA

1. Adam Grzesiuk -   Przewodniczący Rady Nadzorczej BS
2. Józef Mantyka -   Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BS
3. Barbara Kozaczuk -   Sekretarz Rady Nadzorczej BS
4. Mariusz Łaszkiewicz -   Członek Prezydium Rady Nadzorczej BS
5. Ryszard Buk -   Członek Rady Nadzorczej BS
6. Jan Kowalczuk -   Członek Rady Nadzorczej BS
7. Zdzisław Lachowski -   Członek Rady Nadzorczej BS
8. Adam Mendel -   Członek Rady Nadzorczej BS
9. Mirosław Penkała -   Członek Rady Nadzorczej BS
10. Sławomir Szwed -   Członek Rady Nadzorczej BS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 Zasady Ładu Korporacyjnego


 

Załącznik nr 1 do Uchwały 10/1/2018 r.

Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

z dnia 05.04.2018 r.

 

Załącznik nr 2 do uchwały 51/1/2014r.

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

z dnia 17.12.2014 r.

 

 

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

 

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśniowicach oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Leśniowicach i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

 

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśniowicach informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

 

 

               1)  § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

 

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

 

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

 

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.


 

 

 

 

ZARZĄD

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

 


Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2022 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2021 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2020 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2019 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2018 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2017 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2016 r.

  

Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2022r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2022r.


 

Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2021r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2021r.


 

Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2020r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2020r.


 

Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2019r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2019r.

 


 

Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2018r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2018r.

 


 

Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2017r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2017r.

 


Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2016r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego wg stanu na 31.12.2016r.

 System kontroli wewnętrznej

 

 

System kontroli wewnętrznej.

 

pdf 78   System kontroli wewnętrznej

 


Polityka informacyjna

 

 

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach jest przyjęta Uchwałą Zarządu Banku i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

 

pdf 78   Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach dotycząca adekwatności kapitałowej

 

Rekomendacja M

 

 

pdf 78   Informacja wynikająca z Rekomendacji M za 2022 r.

 

 

pdf 78   Informacja z zakresu z poziomu kapitału i dźwigni finansowej za 2022 r.

 

 

pdf 78   Najważniejsze wskaźniki za 2022 r.

 

 

pdf 78   Informacja wynikająca z Rekomendacji M za 2021 r.

 

 

pdf 78   Informacja z zakresu z poziomu kapitału i dźwigni finansowej za 2021 r.

 

 

pdf 78   Najważniejsze wskaźniki za 2021 r.

 


Informacje Finansowe

 

 

Wybrane dane finansowe

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
       
 według stanu na dzień     30.06.2023 r.
              

1. Suma bilansowa 107 680 804,62 zł
2. Depozyty ogółem 93 351 028,16 zł
3. Kredyty ogółem 52 419 648,53 zł
4. Wynik działalności bankowej 3 827 759,94 zł
5. Koszty działania banku wraz z amortyzacją 2 054 533,17 zł
6. Zysk brutto bieżącego roku 1 888 885,78 zł
7. Zysk netto bieżącego roku 1 723 031,78 zł
8. Fundusze własne netto 10 752 154,54 zł
9. ROE netto (rentowność kapitałów) 28,00%
10. ROA netto (rentowność aktywów) 3,15%
11. Łączny współczynnik kapitałowy 18,89%

                                   

Informacja finansowa do pobrania w formacie pdf:  pobierz


DEPOZYTY W NASZYM BANKU GWARANTUJE         
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY         
(W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM USTAWĄ O BFG)        


Archiwalne informacje finansowe -> więcej

 


 

Struktura organizacyjna

so

 


Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do Instrukcji rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach

Klient Banku Spółdzielczego w Leśniowicach (dalej Bank) jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient powinien zgłosić reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich imieniu:
  1. w przypadku Klientów indywidualnych w zakresie:
   1. transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,
   2. kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,
   3. transakcji na instrumentach finansowych w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia
   4. roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
  2. w przypadku Klientów instytucjonalnych w zakresie:
   1. transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,
   2. kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,
   3. roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez Bank wobec Klienta oraz dane adresowe Klienta. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji.
 3. Klient może złożyć reklamację w następującej formie:
  1. pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: Bank Spółdzielczy w Leśniowicach, Leśniowice 22 A, 22-122 Leśniowice;
  2. telefonicznie lub faksem (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku www.bslesniowice.pl );
  3. pisemnie lub ustnie w placówce Banku.
 4. Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
 6. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:
  1. 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
  2. 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
   W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ww. terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:
  1. 35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa;
  2. 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
 8. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank reklamacji lub brak przedstawienia uzasadnienia przekroczenia terminu na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie, wskazanego w ust. 6, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
 9. Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.
 10. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.
 11. Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:
  1. odwołania się do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację;
  2. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta);
  3. zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);
  4. wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);
  5. wystąpienia do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);
  6. wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.
 12. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.