niedziela, 21 Kwi 2024
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach

Kredyt płatniczy


Kredyt płatniczy - udzielany jest kredytobiorcom o utrwalonej dobrej kondycji finansowej, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań.

Kredyt płatniczy udzielany jest przedsiębiorcom:
1) posiadającym w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6 miesięcy,
2) posiadającym zdolność kredytową,
3) legitymujących się prawidłową współpracą z Bankiem w zakresie działalności kredytowej (brak kredytów przeterminowanych zakwalifikowanych do II, III i IV grupy ryzyka).


Kredyt funkcjonuje w rachunku bieżącym i udzielany jest na okres nie dłuższy niż 30 dni.
Realizacja kredytu powinna następować w formie bezgotówkowej.
Każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego kredytu nie dając możliwości ponownego zadłużenia się kredytobiorcy do kwoty przyznanego kredytu.
Ponowne udzielenie kredytu płatniczego może nastąpić po spłacie istniejącego zadłużenia z tytułu kredytu płatniczego.
Odsetki spłacane są z wpływów na rachunek bieżący nie później jednak niż w ostatnim dniu spłaty kredytu.


Przeznaczenie
pokrycie wymagalnych zobowiązań

Okres kredytowania
do 30 dni

Wysokość kredytu
Do kwoty wymagalnych zobowiązań

Zabezpieczenie
- weksel in blanco,
- negocjowane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu.

Wymagane dokumenty
- Wniosek o kredyt dla firm,
- Bilans, Rachunek zysków i strat,
- Informacje zgłaszane przez nowo powstałą firmę,
- Inne wymienione we wniosku.

Zalety kredytu
- możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji,
- wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego kredytu nie dając możliwości ponownego zadłużenia się kredytobiorcy do kwoty przyznanego kredytu ,  
- szybka decyzja kredytowa.