poniedziałek, 22 Kwi 2024

Kredyty dla JST


Przeznaczenie
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.


Okres kredytowania
są udzielane zgodnie z warunkami określonymi przez JSTw dokumentacji procedury zamówienia (SIWZ)

Wysokość kredytu
- mogą być zaciągnięte do wysokości, która została określona w odrębnej uchwale organu stanowiącego (rady/sejmiku) JST, lub uchwale budżetowej.

Zabezpieczenie
- weksel in blanco,
- negocjowane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu,

Wymagane dokumenty

- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon, Gminy - regulamin organizacyjny (tylko w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta),
- Dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST(nie dotyczy gmin),
- Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazanie członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych,
- Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego,
- Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie uchwalenia budżetu na obecny rok budżetowy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
oraz załącznikami:
       - załącznikiem planu dochodów,
       - załącznikiem planu wydatków,
       - załącznikiem przychodów i rozchodów,
       - załącznikiem wydatków na zadania inwestycyjne.

- Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytu.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu.
- Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok.
- Roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata, oraz za ostatni kwartał, sporządzane na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów:
        a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,

        b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

- Opinie RIO o wykonaniu budżetów za dwa ostatnie lata.
- Opinie  Regionalnej Izby Obrachunkowej - zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych:
        - w sprawie możliwości sfinansowania deficytu ,
        - prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów lat następnych, na które zaciągnięto zobowiązania.

Inne dokumenty uznane za niezbędne do analizy kredytowej:

W przypadku wystąpienia o kredyt po półroczu:
Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu w I półroczu, zgodnie z terminami sprawozdawczości.
Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze:
a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
zgodnie z terminami sprawozdawczości.


Jeżeli kredyt dotyczy finansowania wydatków inwestycyjnych dokumentami są:
- Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie, wykonawca (-y), wpływ na otoczenie i środowisko naturalne, inne istotne informacje),
- Dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której /jest/ma być/ realizowana inwestycja,
- Pozwolenie/pozwolenia administracyjne i środowiskowe jeżeli jest/są wymagane,
- Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, zawierające składniki kosztów, wraz z planem i źródłami jej finansowania,
(tj. środki własne, kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, inne źródła),
- Inne dokumenty uznane za niezbędne do analizy kredytowej.